BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (2)

by Zulkarnain Bandjar

 

 

20 SIFAT ALLAH DALAM KALIMAT  ” BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM “

Iklan